Få mänskliga förmågor är så grundläggande för framgång i arbetslivet som förmågan att kommunicera med sin omgivning

God kommunikationsförmåga är avgörande för en grupps prestation och samarbetsförmåga. Målet med vårt program Kommunikation är att öka förståelsen för varandras olikheter så att gruppen kan använda sina olika arbetsstyrkor på bästa sätt. Denna insikt leder inte bara till färre missförstånd och färre konflikter – den är dessutom en förutsättning för att skapa effektiva team.

Kommunikation

Programmet är uppdelat i två steg:

Steg 1: DISC-profil och återkoppling 

Vi genomför en DISC-personlighetsprofilanalys, och återkopplar muntligen till samtliga deltagare i gruppen individuellt. DISC används främst för att få en bild av varje deltagares arbetsstyrkor och drivkrafter. Med mycket stor framgång kan man använda DISC i både ledningsgrupper och personalgrupper för att bygga starka team, där man kan lära sig varandras arbetsstyrkor och nyttja varandras potential på bästa vis.

Steg 2: Workshop

Workshopen är en blandning av teori och praktiska övningar. Vi jobbar aktivt med den egna förståelsen för deltagarnas arbetsstyrkor och hur man kan jobba effektivt med andra typer av personlighetsprofiler.

Under workshoppen kommer följande punkter att beröras:

  • DISC – en teoretisk genomgång kring deltagarnas olika styrkor.
  • Arbetsstyrkor samt potentiella fallgropar i teamet.
  • DISC i grupp, hur man kan använda varandras styrkor för att bygga teamet.
  • Behov hos de olika personlighetstyperna och hur man stilflexar med den man kommunicerar med.
  • Hur gruppen ska nyttja sina styrkor på bästa sätt – handlingsplan samt spelregler.
Kommunikation

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret