Ledningsgrupps­utveckling

Det är i ledningsgruppen som det strategiska och taktiska arbetet på företaget görs, det är där inriktningen slås fast och de viktiga besluten tas. Det är ledningsgruppens uppgift att ha kontroll på de olika delarna i verksamheten och att ta initiativ till förbättringar och effektiviseringar när detta behövs.

Ledningsgruppsutveckling

Men hur mycket tid och kraft lägger ni ner på att få själva ledningsgruppen att fungera optimalt? Tar alla ansvar inte bara för sin egen funktion utan även för helheten? Hur ser ansvarsfördelningen i ledningsgruppen ut? Hur samarbetar ni? Hur ofta handlar era möten mer om att ”släcka bränder” än om strategiskt viktiga frågor?

Eftersom varje ledningsgrupp är unik och har olika behov bestämmer ni själva vilka frågor som är viktigast att arbeta med. Vi hjälper till med en nulägesanalys och därefter designar vi ett kundanpassat utvecklingsprogram.

Några exempel på viktiga frågor:

  • Att alla i ledningsgruppen förstår och är överens om ert gemensamma uppdrag.
  • Att hitta strukturer och rutiner för era möten.
  • Att arbetsuppgifterna i gruppen är tydliga och ansvarsfördelningen är klar.
  • Att klargöra de förväntningar ni har på varandra samt de förväntningar som finns på er som ledningsgrupp.
  • Att de målsättningar ni har för verksamheten delas av alla i gruppen.
  • Att alla är insatta i beslutsprocessen – hur beslut förs vidare i organisationen och hur de följs upp.
  • Att skaffa er självinsikt – känna till vilka resurser (styrkor och svagheter) ni har i er ledningsgrupp och i organisationen som helhet.
  • Att känna förtroende och tillit till varandra och nyttja varandras förmågor och personligheter.
  • Att ni är överens om företagets grundläggande värderingar och hur ni ska arbeta för att de omfattas av alla på företaget och även märks i kontakterna med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Ledningsgruppsutveckling

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret