Jordglob

Ensam är sällan stark. Samarbete ger mod, styrka, trygghet. Samarbete ger resultat.

Nu är jag mer medveten om vad som tar och ger energi, och hur jag kan påverka min egen energinivå med enkla medel.

Anna Pontén, personaldirektör, Deloitte

Grupputveckling – Chefer / Medarbetare
I Nya Ledarskapet jobbar vi med grupputveckling på två plan, det gemensamma och det individuella. Företagets kultur, vanor, värderingar, visioner… måste vårdas för att för att skapa rätt förutsättningar för samarbete och teamkänsla. Men lika viktigt är också att de enskilda medarbetarna får möjlighet att utvecklas och på så sätt bidra med det de är bäst på.

Därför varvar vi gemensamma möten med individuella träffar. Gruppens gemensamma mål bryts ner till personliga handlingsplaner, där varje medarbetare får använda sina styrkor maximalt men också förbättra eventuella svagheter.

Eftersom varje grupp är unik börjar vi alltid med en workshop, där gruppens behov och utvecklingsmöjligheter tydliggörs. Vi använder oss också vid behov av professionella personlighetstester (t.ex. DISC och 360-gradersanalys). Målet är att alla ska få en gemensam plattform, bättre kommunikation och bättre förståelse för de personliga olikheterna för att på så sätt effektivare kunna arbeta mot de uppsatta målen.

I botten finns alltid det personliga ledarskapet. Hur väl en grupp lyckas är alltid beroende av att de enskilda medarbetarna kan och vill ta ansvar för sin egen, såväl som gruppens, utveckling. Samarbete ger mod, styrka, trygghet. Samarbete ger resultat.

Grupputveckling – ledningsgrupper
En ledningsgrupp har ett större ansvar för helheten, strategiarbete och organisatoriska frågor. Det är inte bara de närmaste målen som är viktiga, utan kanske framför allt färdriktningen och utvecklingen på sikt. Att välja rätt väg innebär ett gemensamt åtagande för att säkra företagets framtid, men det kan ibland också leda till spänningar i gruppen där starka viljor står mot varandra.

Nya Ledarskapets ledarutvecklare har mångårig erfarenhet av höga chefspositioner (VD:ar, avdelningschefer, förändringsledare) i både stora och små företag och kan därför på ett effektivt sätt vara facilitatorer för ett sådant arbete. Vi lockar fram och utmanar er i den processen så att ni hittar er väg till framgång.

Även här utgår vi från det personliga ledarskapet, varje enskild persons eget ansvar för den gemensamma gruppens utveckling.