Ledare i framtiden #1: Det här är vad som väntar dig

Hur kommer ledarskapet de närmaste tio åren att förändras? Vad kommer att krävas av chefer och ledare? Vilka faktorer blir avgörande för att lyckas i rollen som chef de kommande åren?

Samtidigt som vi har gått in i ett nytt decennium har Nya Ledarskapet passat på att fylla tio år. Under dessa år har vi arbetet med tusentals chefer och nyckelpersoner i hundratals olika företag och organisationer. Det betyder att våra ledarutvecklare har skaffat sig en gedigen kunskap om hur chefer och ledare i både små och stora företag i en mängd olika branscher tänker om framtiden – förhoppningar de har och orosmoln de ser, vad som driver dem att fortsätta och vad som får dem att tveka, vilka utmaningar de ser framför sig och hur de ska övervinna dessa.

I en värld där teknikutvecklingen går med blixtens hastighet ändras villkoren ständigt: Automatisering och artificiell intelligens gör att många arbeten drastiskt förändras, några försvinner och nya kommer till. Globalisering ger nya marknader och möjligheter men ser även till att konkurrensen hårdnar. Digitalisering har redan förändrat vårt sätt att arbeta och kommer att fortsätta göra så i än högre grad.

Men även klimatkrisen och människors ökande vilja att både jobba och leva hållbart kommer att påverka arbetslivet i allt högre grad. Lägg därtill att vi lever betydligt längre – Sverige kommer att ha en kvarts miljon fler som är 80 år eller äldre inom tio år – vilket gör att fler både kan och vill jobba längre upp i åldrarna.

Arbetslivet blir alltså mer komplext. Spännande och utvecklande enligt många eftersom nya tekniska lösningar bjuder på nya möjligheter. Skrämmande och mer osäkert enligt andra då vi blir mer beroende av faktorer som vi inte kan kontrollera.

Alla kommer att påverkas – även du!

Men en sak kan vi ändå vara säkra på – alla påverkas och måste förhålla sig till förändringarna. Inte minst gäller det chefer och ledare. När ett företags värderingar blir minst lika viktiga för att locka kunder som de produkter eller tjänster de tillhandahåller – då ökar kraven på både medarbetare och chefer att verkligen leva som man lär. Det personliga ledarskapet kommer att spela en större roll. Vad företagen står för och hur man lever upp till det blir avgörande för människors val.

Därför inleder vi nu en serie av artiklar där vi ska försöka se in i det decennium som just inletts –  när det gäller arbetslivet i allmänhet och chefsrollen i synnerhet:

Hur kommer ledarrollen att förändras? Hur kommer t.ex. artificiell intelligens att påverka chefernas sätt att jobba? Vilka ledaregenskaper kommer att bli avgörande för att få företag att blomstra och de som jobbar där att utvecklas och trivas? Hur ska chefer agera för att säkerställa kompetens i en tid när kunskap är en färskvara?

Idag börjar vi med att titta på några av de praktiska konsekvenser teknikutvecklingen obönhörligt för med sig och de förändringar arbetslivet kommer att utsättas för under kommande decennium. 

Jobba var du vill. Digitaliseringen har gjort det möjligt att jobba utanför kontoret och den trenden kommer att öka. För tio år sedan sågs distansarbete i hemmet för en fast anställd närmast som någonting skumt (eller kanske en lyx) men om ytterligare tio år kommer det inte bara att vara accepterat utan även det normala. Mer och mer arbete kommer alltså att utföras någon annanstans än på ”arbetsplatsen”. 

Jobba när du vill. Fler och fler kommer att arbeta som frilansar och konsulter. Det viktiga kommer inte längre att vara den tid man lägger ner utan att man leverera rätt resultat i rätt tid. Men även bland fast anställda kommer inställningen till arbetstid att förändras – det finns redan idag företag som tillämpar principen ”jobba så mycket eller lite du vill, så länge du utför det du ska”.

Jobba med vem du vill. Även om antalet frilansar och egenföretagare väntas bli fler, kommer ändå behovet av arbetskamrater och sammanhang att finnas kvar. Det innebär att coworking-trenden kommer att stärkas – dvs kontor där frilansar kan hyra in sig med korta kontrakt och där träffa andra frilansar som de kan samarbeta och bolla idéer med, för att sedan ta sig an ett tillfälligt projekt.

Nya yrken kommer – vad sägs om klimatrevisor?

Medarbetarna blir mer otrogna. Att få en fast anställning är inte längre det människor drömmer om, istället förväntas fler hoppa mellan olika jobb. Att göra karriär betyder inte längre att jobba sig uppåt i hierarkin på samma arbetsplats utan istället att jobba med det man tycker är intressant och meningsfullt, oberoende av arbetsgivare.

Kompetensutveckling blir allt viktigare. Kunskap föråldras i en allt snabbare takt. För att hänga med gäller det inte bara att vidareutbilda sig, för många kommer det också att krävas att man är beredd att lära sig helt nya saker och jobba med nya yrken. Multikompetens blir det nya ledordet och den som vill hänga med kommer att ha nytta av egenskaper som nyfikenhet, flexibilitet och anpassningsbarhet.

Nya yrken växer fram. Har du hört talas om yrken som molnvakt, DNA-coach och klimatrevisor? Om inte så är det nog dags att börja lära sig… I takt med teknikutvecklingen kommer nya yrken att se dagens ljus och att satsa på att bli t. ex. klimatrevisor är kanske inte så dumt – en sådan kommer att hålla koll på företagets hållbarhetssatsningar och jobba för framtida förbättringar.

Chefens makt minskar – på ett sätt. Det traditionella chefsskapet kommer att förändras. Intåget av artificiell intelligens kommer att skapa fler medarbetare med expertkunskaper som chefen inte har. Medarbetarna kommer att få ökade befogenheter att fatta egna beslut, just tack vare sina unika kunskaper. Men det betyder också att det blir ett större fokus på medarbetarnas självledarskap – de kommer i många frågor att fungera som chef över sig själva.

Chefens makt ökar – på ett annat sätt. Chefens roll kommer på grund av teknikutvecklingen istället bli att tillhandahålla och bygga nätverk, förmedla värderingar och visioner samt bygga en hållbar företagskultur. Eftersom värderingar och hållbarhet är frågor som konsumenterna kommer att efterfråga i allt högre grad innebär det att chefen blir mycket viktig för hur företaget uppfattas utåt.

Meningsfullt jobb och hållbarhet blir viktigt

Meningsfullhet blir viktigare. Det fanns en tid när det räckte med en bra lön och karriärmöjligheter för att locka till sig unga förmågor. Så är det inte längre. Nu måste man lägga till intressanta och framför allt meningsfulla arbetsuppgifter. Yngre attraheras av möjligheten att bidra till en bättre värld och företagen måste visa att de jobbar för en positiv samhällsutveckling för att legitimera sin existens och locka nya medarbetare och nyckelpersoner. Värderingar och visioner blir viktiga för val av arbetsplats.

Hållbarhet blir avgörande. Att hållbarhet har ökat i status och blivit en av de viktigaste frågorna visas inte minst av att svenska storföretag sedan några år måste upprätta en hållbarhetsredovisning, ungefär som en årsredovisning. Att bara minska negativ klimatpåverkan kommer inte längre att räcka, nu kommer det att handla om att återbalansera klimatet. Återbruk och återvinning av produkter kommer att ersätta användandet av nya råvaror. I takt med att konsumenterna börjar kräva hållbar produktion kommer företagen att inse att detta är strategiskt viktigt och till och med en överlevnadsfråga.

Det här är bara några av de praktiska förändringar vi redan nu kan se är på gång i arbetslivet. Troligtvis kommer förändringstakten att öka allt mer, allt eftersom nya tekniker och lösningar dyker upp. Än har vi t.ex. bara anat början av vilka konsekvenser artificiell intelligens för med sig.

Mitt i all denna förändring och osäkerhet står du som är chef och ledare med ditt ansvar att leverera resultat, att få ihop din grupp så att den fungerar och utvecklas, att göra dina kunder nöjda, att säkerställa att ni har kompetent personal, att ha koll på att arbetsmiljön är bra, att vara kreativ, att vara tillgänglig, att lyssna, att fatta beslut, att delegera, att entusiasmera… Allt detta, och mer därtill, har du att tänka på redan idag. Men hur ofta tänker du på hur ditt jobb ser ut om några år?

Vilka egenskaper kommer att bli avgörande?

Ingen kan med säkerhet förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Det enda vi vet om den är att den kommer – och att vi ständigt behöver lära oss nya saker för att förstå den och hänga med. Detta gäller inte minst för dig som har någon form av ledarroll.

Därför kommer vi i ett antal artiklar att försöka ge våra svar på några intressanta frågor om chefsrollen de närmaste tio åren: Vilka ledaregenskaper kommer att bli avgörande? Hur kommer chefens arbete att förändras? Vad är det som kännetecknar en bra chef?

Om två veckor återkommer vi med vad vi tror. Under tiden får du som läser detta gärna komma med dina egna tankar och funderingar. Vad tror du? Kommentera gärna!

PS. Kom ihåg – det finns inga rätta svar. Än så länge…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.